Rozwój Zespołów

Zespoły istnieją, aby dostarczać konkretne rezultaty. Naszym celem jest transformacja grupy w trwały, wysoce zmotywowany i wydajny zespół, którego fundamentem jest wzajemne zaufanie, i sprzyjające współpracy nastawienie.

Ewolucyjny Rozwój Zespołów to autorski model pracy wykorzystujący narzędzia coachingowe, prowadzony przez zespół doświadczonych w biznesie coachów. Swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i pasją dzielimy się, aby wspierać firmy w tworzeniu, budowaniu i rozwijaniu zespołów. Bazując na istniejącym modelu biznesowym klienta, pracujemy z zespołami tak, aby zaufanie, zaangażowanie, odpowiedzialność i pro-aktywność stały się codziennością.

Działamy na bazie własnej  metodologii ewolucyjnego podejścia do rozwoju zespołu oraz według standardów i kodeksu etycznego, określonych dla zawodu coacha przez ICF (International Coach Federation).

Korzyści z przeprowadzenia Ewolucyjnego Rozwoju Zespołów

  • Precyzyjne zidentyfikowanie mocnych stron zespołu w obszarach efektywności, atmosfery i relacji.
  • Tworzenie kultury opartej na wartościach i podejściu coachingowym, sprzyjającej rozwojowi i pracy zespołu.
  • Jasna misja, cele i priorytety określone i zrozumiałe dla zespołu, wraz z planem ich wdrożenia.
  • „Kontrakt zespołu”, opisujący zasady funkcjonowania w sytuacji konfliktu, pojawiania się nadzwyczajnych problemów. To zespół tworzy zasady twórczego radzenia sobie z poprawą efektywności i rozwojem swojej pracy.
  • Poprawa komunikacji. Zespół uczy się siebie i wprowadza trwałe nawyki efektywnej komunikacji, a także umiejętności radzenia sobie z toksycznymi, nieefektywnymi stylami komunikacji.
  • Wzrost motywacji i współodpowiedzialności. Zespół tworzy silną identyfikację, tworzy pozytywne więzi i znika „silosowość” i obrona własnego terytorium.
  • Nowe, trwałe, skuteczne nawyki. Dzięki pracy nad zmianą i procesowi rozłożonemu w czasie, następuje silne utrwalenie nowych pozytywnych strategii funkcjonowania zespołu, w efekcie czego zespół tworzy kulturę pozwalającą na długotrwałą efektywność, nie dopuszczając do efektu „wypalenia”.

Kluczem naszej pracy jest wypracowanie idealnych dla zespołu kierunków rozwoju, gdzie efekty pracy idą w parze z atmosferą, a to przekłada się na relacje, jakie zespół tworzy (wewnętrznie i zewnętrznie).

Model biznesowy firmy i prawdziwe tematy, ważne dla zespołu, to podstawa naszej pracy. Proces rozwoju zespołu rozpoczyna się na warsztatach Team Coachingu, a następnie jest kontynuowany pomiędzy spotkaniami i potem samodzielnie.

Skutecznie, bez rewolucji, w zgodzie z naturalnym rytmem rozwoju członków zespołu, po analizie zasobów uwalniamy potencjał i synergię, dzięki którym zespół jest stabilny i trwale osiąga wysokie wyniki.

ERZ.diagram

Jak przebiega proces osadzony w modelu organizacji?

Etap 1 – Przygotowanie do procesu
Wywiady i analiza: gdzie jesteśmy dziś i gdzie chcemy być?
Poznanie modelu biznesowego, potrzeb zespołu i wyzwań przed jakim stoi. Określenie kierunku rozwoju i miar sukcesu.

Etap 2 – Otwarcie
Autodiagnoza
zespołu, identyfikacja kluczowych tematów wpływających na efektywność i atmosferę. Wyłonienie dźwigni, która umożliwia dalszy wzrost.

Etap 3 – Wzrost i rozwój
Cykl spotkań wzmacniających ewolucję zespołu osadzoną w modelu biznesowym, w jakim działa firma. Punkt widzenia organizacji i pracownika. Konkretne tematy, plany i działania.

Etap 4 – Zamknięcie procesu
Podsumowanie tego, co wydarzyło się podczas całego procesu Team Coachingu oraz wypracowanie konkretnego planu na przyszłość. Raport z podsumowaniem i wskazaniem rekomendowanych obszarów rozwoju.

ROI z coachingu w organizacjach

Prezentowane poniżej dane pochodzą z międzynarodowego badania przeprowadzonego przez Association Resource Centre Inc. oraz PricewaterhouseCoopers LLP na zlecenie Inetrnational Coach Federation CF w 2009, zatytułowanego „Global Coaching Client Study”

Zwrot z inwestycji jest tu mierzony w następujący sposób:
RoI = (przychód z inwestycji – koszt)  /  koszt inwestycji

Źródło: Association Resource Centre Inc., PricewaterhouseCoopers LLP, ICF Global Coaching Client Study (2009). 

roi z coachingu

Większości respondentów-firm (86%) inwestycja w coaching się zwróciła. Prawie jedna piąta (19%) wskazała na 50-krotny zwrot z inwestycji, czyli ROI na poziomie 5000%, a kolejne 28% respondentów zaobserwowało zwrot 10-cio do 49-cio krotny.   Mediana na poziomie 700% wskazuje, że takiego zwrotu można oczekiwać inwestując w coaching jako narzędzie rozwoju swoich ludzi.